Cenník poskytovaných služieb
(Platný od 1. 1. 2005)

V zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ustanovujeme tento cenník poskytovaných služieb:

V zmysle Zákona 579/2004 Z.z., 578/2004 Z. z., 577/2004 Z.z., 576/2004 Z.z. a povolenia MZ SR o prevádzkovaní záchrannej zdravotnej služby ustanovujeme cenník zdravotnej starostlivosti mimo zákona č. 580/2004 Z.z. a 95/2002 Z.z. pre ošetrených pacientov, ktorí nie sú poistení v SR a služieb, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia:

Dopravná zdravotná služba 5,- Sk/km
Dopravná zdravotná služba so sprievodcom 8,- Sk/km
Záchranná zdravotná služba - ambulantná zdr. starostlivosť RLP 900,- Sk/1 ošetrenie
Záchranná zdravotná služba - ambulantná zdr. starostlivosť RZP 900,- Sk/1 ošetrenie
Doprava vozidlom záchrannej zdravotnej služby 20,- Sk/km
Záchranná zdravotná služba poskytovaná pri športových a spoločenských podujatiach:
- pri poskytovaní zdr. starostlivosti lekárom 150,- Sk/1 hod.
- pri poskytovaní zdr. starostlivosti zdr. záchranárom alebo sestrou 120,- Sk/1 hod.
Doprava vozidlom záchrannej zdr. služby pri športových a spoločenských podujatiach 15,- Sk/km